• Exciting things are in the works for the Mariner neighborhood!

  For information about the project go here.

  Please share your thoughts about what defines this neighborhood as plans for a future Mariner Community Campus get underway. If you live, work or go to school in this community, please take 5 minutes to complete our survey. Your ideas are critical in shaping the campus plan! Take the Survey

  Español

  ¡Se están preparando cosas emocionantes para el vecindario de Mariner! Le pedimos que comparta sus ideas sobre lo que define a este vecindario como planes para un futuro Campus comunitario de Mariner. Si vive, trabaja o va a la escuela en esta comunidad, le pedimos que se tome 5 minutos para completar nuestra encuesta. ¡Sus ideas son fundamentales para dar forma al plan del campus! Conteste esta encuesta

  한국어

  Mariner 에는 이웃을 한 흥미로운 일들이 벌어지고 있습니다! 이 지역의 미래인 마리 커뮤니티 캠퍼스 잘 진행될 있도록 하기 해 어떠한 계획을 의해야 하는지 여러분의 생을 공유해 주십십시오. 이 지역사회에 거주하거나, 직장에 다니거나, 학교에 다니는 경우, 당사 설문 조사를 완료하는데 5분 도 소요됩니다. 여러분의 아이어는 캠퍼스 계획을 세우는데 있어 매우 요합니다! 설문조사 에 응답하다

  繁體中文

  令人激動的發展即來到Mariner社區在未來的Mariner社區務中心規劃工作進行之際請享您心目中本社區的特點若您在地區居住工作就學請花5的時間完的調查您的想法務中心的規劃至關重要告訴您重視的因素

  Pусский

  Район Mariner ожидают захватывающие события! ы просим ас поделиться своими мыслями о характерных особенностях этого района, в то время как воплощаются планы по сооружению кампуса сообщества Mariner. сли ы живете, работаете или ходите в школу в этом районе, уделите 5 минут заполнению нашей анкеты. аши идеи имеют большое значение в формировании плана кампуса! ответить на опрос

  Tiếng Việt

  Những dự án thú vị ang ược hình thành tại khu vực Mariner! Vui lòng chia sẻ ý kiến của quý vị về iều gì làm nên ặc trưng của khu vực này khi các kế hoạch cho Khu Trường Sở Cộng ồng Mariner tương lai ược i vào thực hiện. Nếu quý vị sống, làm việc hoặc i học tại cộng ồng này vui lòng dành ra 5 phút ể hoàn thành khảo sát của chúng tôi. Ý kiến của quý vị rất quan trọng trong việc tạo lập kế hoạch cho khu trường sở Hãy cho chúng tôi biết quý vị ánh giá cao iều gì

  العربية

  إننا بصدد التخطيط لتنفيذ أشياء مثيرة لحي مارينر! الرجاء مشاركة أفكارك بشأن ما يميز هذا الحي لنضعها في خططنا للبدء في مشروع Mariner Community Campus  (حرم مجتمع مارينر) المستقبلي. إذا كنت من سكان هذا الحي أو تعمل فيه أو ملتحق بمدرسة فيه يرجى تخصيص 5 دقائق من وقتك لاستكمال استطلاع الرأي الخاص بنا. أفكارك ضرورية في أخبرنا بما يهمكرابط الاستطلاع